teleporady

06.03.2014

Raport bieżący nr 39 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6 marca 2014 r. ugody do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ zawartej przez spółkę zależną "Lubmed" Sp. z o.o., dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" Sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2013 Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2013 z 31.01.2013; 22/2013 z 21.02.2013; 5/2014 z 10.01.2014.

W wyniku podpisania ww. ugody do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącego do spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. zespołu trzech przychodni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 8 569 227,88 zł _zwiększenie o 14 068,37 zł_

Warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "