teleporady

06.03.2014

Raport bieżący nr 38 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 5 marca 2014 r. otrzymał aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku 2013 Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2013 z 05.02.2013 r., 40/2013 z 27.05.2013 r., 78/2013 z 08.08.2013 r., 103/2013 z 21.10.2013 r. i 4/2014 z 10.01.2014 r.

W wyniku podpisania ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 12 001 980,60 zł _zwiększenie o 16 327,60 zł_.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 14 236 877,00 zł _zwiększenie o 16 328,40 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "