teleporady

14.03.2012

Raport bieżący nr 38 / 2012

Zmiana umowy znaczącej

W dniu 13 marca 2012 r. we Wrocławiu podpisano aneks do umowy kredytu nieodnawialnego nr 1000E13901 z dnia 2 sierpnia 2011 r. oraz aneks do umowy podporządkowania zobowiązań z dnia 2 sierpnia 2011 r. pomiędzy Emitentem a Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna _Bank_ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15 C, I Oddział we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 14, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 90/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Aneksy zmieniają kwotę podporządkowanych zobowiązań Emitenta wobec Pana Piotra Gerbera z kwoty 2.905.400 PLN do kwoty 799.265 PLN.
Pozostałe zapisy w/w umów nie uległy zmianie.

" "