teleporady

Raport bieżący nr 35 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 lutego 2014 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne oraz opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o. - spółkę zależną od Emitenta.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług w roku poprzednim _2013_, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2013 z 31.01.2013.

W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi 20 522 072,65 zł _spadek o 36 892,35 zł_.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 22 842 603,00 zł _wzrost o 10 890,40 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"