teleporady

Raport bieżący nr 34 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r.
- aneksu do umowy zawartej przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, oraz
- ugody do umowy zawartej przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń
- w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2012 z 20.01.2012 r., 16/2012 z 30.01.2012 r., 24/2012 z 15.02.2012 r., 52/2012 z 31.05.2012 r. 68/2012 z 02.07.2012 r., 74/2012 z 08.08.2012 r., 89/2012 z 05.09.2012 r., 94/2012 z 07.09.2012 r. oraz 29/2013 z 25.03.2013 r.
- w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 49/2010 z 30.06.2010 r.; 71/2010 z 28.09.2010 r.; 12/2011 z 18.02.2011 r.; 39/2011 z 14.03.2011 r.; 43/2011 z 16.03.2011 r. oraz 54/2011 z 29.03.2011 r.
O umowach dotyczących udzielania świadczeń w roku 2013, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2013 z 05.02.2013 r.

W wyniku podpisania wymienionego wyżej aneksu, dotyczącego udzielania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w 2012 roku, zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 10 949 310,00 zł _zwiększenie o 1 447,80 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wynosi obecnie 14 266 785,01 zł _zwiększenie o 1 447,80 zł_.

W wyniku podpisania wymienionej wyżej ugody, dotyczącej udzielania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w 2010 roku, zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 10 499 227,47 zł _zwiększenie o 124 736,47 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wynosi obecnie 12 985 694,66 zł _zwiększenie o 124 736,47 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"