teleporady

09.03.2012

Raport bieżący nr 34 / 2012

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zgodnie z Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA na podstawie otrzymanego w dniu 9 marca 2012 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, iż Pan Piotr Gerber Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniach 22 i 23 stycznia 2012 roku nabył 20 akcji na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA w trakcje sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Łączna wartość transakcji nie przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

" "