teleporady

Raport bieżący nr 33 / 2012

Rejestracja PDA w depozycie i dopuszczenie PDA do obrotu na GPW

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, iż w dniu 7 marca 2012 roku nastąpiła rejestracja praw do akcji nowej emisji serii G Spółki _PDA_ w depozycie papierów wartościowych.

Zgodnie z § 13 Regulaminu Giełdy PDA EMC Instytut Medyczny SA są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez GPW od Spółki zawiadomienia o dokonanym przydziale akcji. Skutkiem przekształcenia PDA w nowe akcje będą akcje tego samego rodzaju co już notowane na GPW. Prawa do nowych akcji, o których mowa powyżej są dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania ich w krajowym depozycie.

Mając powyższe na uwadze w związku z komunikatem KDPW z dnia 6 marca 2012 roku o rejestracji w depozycie papierów wartościowych zarejestrowanych 1.189.602 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki EMC Instytut Medyczny SA, oznaczonych kodem PLEMCIM00108, wskazane instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.

"