teleporady

Raport bieżący nr 32 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r.
- aneksów i ugod do umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r;
- ugody do umowy zawartej przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r; oraz
zakończeniu rozliczenia realizacji umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r;

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń
- w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 2/2012 z 20.01.2012 r., 10/2012 z 25.01.2012 r., 19/2012 z 02.02.2012 r., 30/2012 z 02.03.2012 r., 47/2012 z 02.05.2012 r., 50/2012 z 28.05.2012 r., 53/2012 z 01.06.2012 r.; 65/2012 z 21.06.2012 r.; 67/2012 z 29.06.2012 r.; 75/2012 z 08.08.2012 r., 88/2012 z 03.09.2012 r., 91/2012 z 06.09.2012 r., 99/2012 z 26.09.2012 r., 110/2012 z 16.11.2012 r. oraz 120/2012 z 20.12.2012 r.
- w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 13/2010 z 05.02.2010 r., 48/2010 z 24.06.2010 r., 51/2010 z 22.07.2010 r., 55/2010 z 3.08.2010 r., 59/2010 z 11.08.2010 r., 72/2010 z 28.09.2010 r., 84/2010 z 14.12.2010 r., 6/2011 z 13.01.2011 r.; 34/2011 z 3.03.2011 r.; 40/2011 z 14.03.2011 r.; 49/2011 z 22.03.2011 r. oraz 53/2011 z 29.03.2011 R.
O umowach dotyczących udzielania świadczeń w roku 2013, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2013 z 31.01.2013 r.

W wyniku podpisania wymienionych wyżej ugod i aneksów dotyczących roku 2012 oraz w związku z zakończeniem rozliczenia realizacji umowy na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i wynosi obecnie 17 040 851,08 zł _zwiększenie o 63 560,07 zł_. Wartość największej umowy, wynosi obecnie 9 335 186,00 zł _zwiększenie o 7 592,00 zł_.

W wyniku podpisania wymienionej wyżej ugody dotyczącej udzielania świadczeń w roku 2010 zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i wynosi obecnie 15 556 904,01 zł _zwiększenie o 45 287,21 zł_. Wartość największej umowy, wynosi obecnie 8 816 932,21 zł _zwiększenie o 45 287,21 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"