teleporady

Raport bieżący nr 30 / 2014

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu w dniu 17 lutego 2014 r. aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie _Bank_.

Emitent informował o wcześniejszych umowach kredytowych z Bankiem w raportach bieżących nr 38/2006 z 16.10.2006 r., 62/2009 z 30.07.2009 r., 16/2011 z 25.01.2011 r., 6/2012 z 24.01.2012 r. oraz 7/2013 z 22.01.2013 r.

Umowa dotyczyła udzielenia przez Bank kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Na podstawie ww. aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który został wydłużony do dnia 23.02.2015 r.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"