teleporady

Raport bieżący nr 28 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 14 lutego 2011 r. ugod do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2010 Emitent informował w raportach bieżących nr 1/2010 z 04.01.2010 r., 18/2010 z 15.02.2010 r., 30/2010 z 07.04.2010 r., 32/2010 z 14.04.2010 r., 45/2010 z 28.05.2010 r., 67/2010 z 03.09.2010 r, 82/2010 z 19.11.2010 r. i 25/2011 z 04.02.2011 r. o dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011 w raportach bieżących nr 1/2011 z 05.01.2011 r.; 7/2011 z 13.01.2011 r.; 13/2011 z 20.01.2011 r.; 19/2011 z 31.01.2011 r.; 25/2011 z 04.02.2011 r.

W wyniku podpisania ww. ugod, zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które wynosi obecnie 10 383 136,95 zł _wzrost o 6 130,80 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"