teleporady

Raport bieżący nr 27 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 28 lutego 2013 r. ugod do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ oraz leczenie szpitalne – programy zdrowotne lekowe. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2012 z 30.01.2012 r., 27/2012 z 24.02.2012 r., 44/2012 z 30.03.2012 r., 66/2012 z 26.06.2012 r.; 71/2012 z 27.07.2012 r., 86/2012 z 3.09.2012 r., 90/2012 z 05.09.2012 r.; 111/2012 z 16.11.2012 r. oraz 119/2012 z 19.12.2012 r. O umowach dotyczących świadczenia usług w roku 2013 Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2012 z 25.01.2013 r.; 15/2013 z 31.01.2013 r. oraz 18/2013 z 05.02.2013 r.

W wyniku podpisania ww. ugod uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i wynosi obecnie 14 764 076,50 zł _zwiększenie o 50 162,20 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"