teleporady

Raport bieżący nr 26 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 28 lutego 2013 r. aneksów i ugod do umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_, ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 2/2012 z 20.01.2012 r., 10/2012 z 25.01.2012 r., 19/2012 z 02.02.2012 r., 30/2012 z 02.03.2012 r., 47/2012 z 02.05.2012 r., 50/2012 z 28.05.2012 r., 53/2012 z 01.06.2012 r.; 65/2012 z 21.06.2012 r.; 67/2012 z 29.06.2012 r.; 75/2012 z 08.08.2012 r., 88/2012 z 03.09.2012 r., 91/2012 z 06.09.2012 r., 99/2012 z 26.09.2012 r., 110/2012 z 16.11.2012 r. oraz 120/2012 z 20.12.2012 r. O umowach dotyczących udzielania świadczeń w roku 2013, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2013 z 31.01.2013 r.

W wyniku podpisania wymienionych wyżej ugod i aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 9 327 594,00 zł _zwiększenie o 4 992,00 zł_ oraz łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, które wynosi obecnie 16 977 291,01 zł _zwiększenie o 27 389,08 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"