teleporady

Raport bieżący nr 25 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 lutego 2011 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

O umowach z Oddziałem Funduszu Emitent informował w raportach bieżących _dot. dotyczących udzielania świadczeń w roku 2010_ nr 1/2010 z 04.01.2010 r., 18/2010 z 15.02.2010 r., 30/2010 z 07.04.2010 r., 32/2010 z 14.04.2010 r., 45/2010 z 28.05.2010 r., 67/2010 z 3.09.2010 r.; 82/2010 z 19.11.2010 r. oraz _dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011_ nr 1/2011 z 05.01.2011 r., 7/2011 z 13.01.2011 r. i 13/2011 z 20.01.2011 r. i 19/2011 z 31.01.2011 r.

W wyniku podpisania ww. umowy zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które wynosi obecnie 10 574 538,71 zł _wzrost o 34 041,60 zł_.

Po zakończeniu rozliczeń realizacji umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, łączna maksymalna wartość zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w związku ze świadczeniami udzielanymi przez Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku uległa zmianie i wynosi obecnie 10 377 006,15 zł _zmniejszenie o 54 563,40 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"