teleporady

Raport bieżący nr 24 / 2014

Zawarcie Przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o podpisaniu w dniu 11 lutego 2014 roku Przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie.

O zawarciu Przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów RCZ Sp. z o.o. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 117/2013 z dnia 23.12.2013, a o zawarciu aneksu do ww. umowy w raporcie nr 21/2014 z dnia 31.01.2014. Podpisanie umowy przyrzeczonej uwarunkowane było uzyskaniem pozytywnej decyzji Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Zważywszy, że w dniu 6 lutego 2014 roku do spółki wpłynęła decyzja Prezesa UOKiK po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Emitenta, w której Prezes UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, w dniu 11 lutego br. doszło do podpisania Przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Warunki umowy, o których Emitent informował przy okazji publikacji ww. raportów, nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"