teleporady

Raport bieżący nr 22 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 1 lutego 2011 r. zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o.
- umów, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
- aneksu do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach zawartych przez Lubmed sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielenia świadczeń medycznych w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2010 z 29.01.2010 r., 15/2010 z 05.02.2010 r., 46/2010 z 08.06.2010 r., 47/2010 z 11.06.2010 r., 61/2010 z 24.08.2010 r., 70/2010 z 27.09.2010 r., 77/2010 z 13.10.2010 r. oraz 83/2010 z 26.11.2010 r.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej _świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej_ oznaczona nr 01/5/3302157/01/2011/01 zawarta z dniem 31 stycznia 2011 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w tym: świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej w poz.

Na podstawie umowy Oddział Funduszu rozlicza się z "Lubmed" sp. z o.o., w okresach miesięcznych, według iloczynu liczby zapisanych do przychodni pacjentów oraz określonych w umowie stawek za jednego pacjenta.
Na podstawie liczby pacjentów zapisanych do Przychodni w grudniu 2010 roku oraz stawki za jednego pacjenta przyjętej w umowie, EMC Instytut Medyczny S.A. szacuje kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Lubmed Sp. z o.o. na 5 485 997,00 złotych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Kwoty i stawki określone w umowie obowiązują od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

W efekcie zawarcia wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 6 319 557,40 zł.

Po zakończeniu rozliczeń realizacji umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązania Oddziału Funduszu z tego tytułu wynosi 6 080 558,23 zł i jest niższa niż szacowana uprzednio o 311 213,77 zł. W wyniku wyżej opisanej korekty oraz podpisania aneksu do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącego do spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. zespołu trzech przychodni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi obecnie 7 677 350,30 zł _zmniejszenie o 310 588,17 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"