30.01.2012

Raport bieżący nr 18 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2012 r. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: opieka paliatywna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 24.01.2012 r.

W związku z podpisaniem ww. umów, uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i wynosi obecnie 13 324 507,38 zł _zwiększenie o 2 948 847,60 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.