25.01.2011

Raport bieżący nr 17 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 25 stycznia 2011 r. zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne; świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej; ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą; opieka paliatywna i hospicyjna; opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień; rehabilitacja lecznicza i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim _2010_, Emitent informował w raportach bieżących nr 99/2009 z 16.12.2009 r., 13/2010 z 05.02.2010 r., 48/2010 z 24.06.2010 r., 51/2010 z 22.07.2010 r., 55/2010 z 03.08.2010 r., 59/2010 z 11.08.2010 r., 72/2010 z 28.09.2010 r., 84/2010 z 14.12.2010 r., 6/2011 z 13.01.2011 r. oraz 8/2011 z 14.01.2011 r.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 03/1/3402008/01/2011/01 zawarta z dniem 25 stycznia 2011 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki w Wrocławiu _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wynosi maksymalnie 8 705 034,00 złotych.
Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 12 464 291,77 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów na świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą, wysokość zobowiązania dotyczy wyłącznie okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku _pół roku_. W związku z planowanym dla ww. umów przejściem na rozliczenia świadczeń wg jednorodnych grup pacjentów, wysokość zobowiązania dla okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku zostanie określona w aneksach do umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.