teleporady

Raport bieżący nr 16 / 2013

Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2013 r. otrzymał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne_ oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku poprzednim _2012_ Emitent informował w raportach bieżących nr 3/2012 z 20.01.2012 r.; 13/2012 z 27.01.2012 r.; 48/2012 z 02.05.2012 r.; 63/2012 z 21.06.2012 r.; 76/2012 z 08.08.2012 r.; 93/2012 z 06.09.2012 r.;100/2012 z 06.09.2012 r.; 113/2012 z 22.11.2012 r.; 118/2012 z 19.12.2012 r. oraz 4/2013 z 14.01.2013 r.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 03/1/3202053/01/2013/01 zawarta z dniem 30 stycznia 2013 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki w Wrocławiu _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi maksymalnie 11 828 412,00 złotych.
Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 14 062 044,40 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"