30.01.2012

Raport bieżący nr 16 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2012 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_, opieka paliatywna i hospicyjna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2012 z 20.01.2012 r.

W wyniku podpisania wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 13 034 875,50 zł _zwiększenie o 1 903 629,90 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.