27.01.2012

Raport bieżący nr 14 / 2012

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 24 stycznia 2012 r. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ zawartych przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o., dotyczących udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia stomatologicznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim _2011_ Emitent informował w raportach bieżących nr 22/2011 z 01.02.2011 r., 42/2011 z 16.03.2011 r., 81/2011 z 08.07.2011 r. oraz 111/2011 z 24.11.2011 r.

Umową, którą otrzymał Emitent jest to umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oznaczona nr 01/5/3302157/01/2012/01 zawarta w dniu 17 stycznia 2012 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w tym: świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej w poz.

Na podstawie umowy Oddział Funduszu rozlicza się z "Lubmed" sp. z o.o., w okresach miesięcznych, według iloczynu liczby zadeklarowanych pacjentów oraz określonych w umowie stawek za jednego pacjenta.
Na podstawie liczby pacjentów zapisanych do Przychodni w grudniu 2011 roku oraz stawki za jednego pacjenta przyjętej w umowie, EMC Instytut Medyczny S.A. szacuje kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Lubmed Sp. z o.o. na 5 698 548,00 złotych, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Kwoty i stawki określone w umowie obowiązują od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi obecnie 7 418 371,79 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.