20.01.2011

Raport bieżący nr 14 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 stycznia 2011 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2011 z 18.01.2011 r.

W wyniku podpisania ww. umowy zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które wynosi obecnie 9 642 937,50 zł _wzrost o 1 617 586,80 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.