teleporady

Raport bieżący nr 120 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 grudnia 2011 r. zawartego przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011 Emitent informował w raportach bieżących nr: 18/2011 z 25.01.2011 r., 24/2011 z 02.02.2011 r., 43/2011 z 16.03.2011 r., 61/2011 z 05.05.2011 r., 73/2011 z 30.06.2011 r., 79/2011 z 08.07.2011 r., 83/2011 z 15.07.2011 r. oraz 107/2011 z 02.11.2011 r.

W wyniku zawarcia ww. aneksu zmianie uległa wartość łącznego maksymalnego zobowiązania Oddziału wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które wynosi obecnie 12 835 126,29 zł _zwiększenie o 10 950,40 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"