31.01.2013

Raport bieżący nr 12 / 2013

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2013 r. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ zawartych przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o., dotyczących udzielania świadczeń w zakresach: podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie stomatologiczne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim _2012_ Emitent informował w raportach bieżących nr 14/2012 z 27.01.2012 r.; 31/2012 z 07.03.2012 r.; 64/2012 z 21.06.2012 r. oraz 92/2012 z 06.09.2012 r.

Umową, o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oznaczona nr 0113/3302157/01/2013/01 zawarta w dniu 9 stycznia 2013 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w tym: świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej w poz.

Na podstawie umowy Oddział Funduszu rozlicza się z "Lubmed" sp. z o.o., w okresach miesięcznych, według iloczynu liczby zadeklarowanych pacjentów oraz określonych w umowie stawek za jednego pacjenta dla każdego z zakresów świadczeń.
Na podstawie liczby pacjentów zapisanych do Przychodni w grudniu 2012 roku oraz stawek za jednego pacjenta przyjętych w umowie, EMC Instytut Medyczny S.A. szacuje kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Lubmed Sp. z o.o. na 5 830 740,00 złotych, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Emitent zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Ten sam zapis umowy obowiązuje również w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres 3 lat od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Kwoty i stawki określone w umowie obowiązują od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec "Lubmed" sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 8 285 510,40 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.