teleporady

28.12.2013

Raport bieżący nr 119 / 2013

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 27.12.2013 roku powziął informację, że 24.12.2013 r. został zawarty aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie _Bank_.
Emitent informował o wcześniejszych umowach kredytowych z Bankiem w raportach bieżących nr 85/2008 z dnia 15.10.2008 roku, nr 35/2009 z dnia 20.04.2009 roku, nr 40/2012 z dnia 20.03.2012, nr 106/2012 z dnia 31.10.2012 r., nr 36/2013 z dnia 19.04.2013 r. oraz 100/2013 z dnia 30.10.2013 r.

Na podstawie ww. aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który został przedłużony do dnia 30.12.2014 r.
Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

" "