teleporady

24.12.2013

Raport bieżący nr 118 / 2013

Zawarcie umowy znaczącej z PZU – Przyrzeczonej umowy objęcia akcji serii H

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 r. podpisał Przyrzeczoną umowę objęcia akcji serii H z PZU FIZ AN BIS 2 _"PZU"_, obecnym Akcjonariuszem Spółki.
Zważywszy, że w dniu 19 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 39/2013 w przedmiocie, między innymi, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 33.308.856,00 PLN do kwoty 48.078.096,00 PLN, w drodze emisji 3.692.310 akcji zwykłych na okaziciela serii H, po cenie emisyjnej 19,50 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowania Akcjonariuszowi w drodze subskrypcji prywatnej akcji – Strony zawarły Umowę Przyrzeczoną.
O Przedwstępnej umowie objęcia akcji z PZU – Spółka informowała raportem bieżącym nr 110/2013 publikowanym w dniu 19.12.2013.
O podjętych przez NWZ uchwałach – Spółka informowała raportem bieżącym nr 111/2013 z dnia 19.12.2013.

W Przyrzeczonej umowie objęcia akcji Strony ustaliły, co następuje:

• Spółka oferuje PZU objęcie w drodze subskrypcji prywatnej 948.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 PLN każda akcja, po cenie emisyjnej 19,50 PLN, za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej 18.493.215,00 PLN _"Akcje"_, a PZU oświadcza, że przyjmuje ofertę Spółki i obejmuje Akcje po wskazanej wyżej cenie emisyjnej.
• PZU zobowiązuje się opłacić obejmowane Akcje w całości wkładem pieniężnym w kwocie 18.493.215,00 PLN w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wkład pieniężny zostanie wniesiony przez Akcjonariusza na rachunek bankowy Spółki.
• Dokumenty Akcji zostaną wydane PZU w terminie 7 dni od dnia, w którym PZU zażąda ich wydania po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały.
• Wszystkie obejmowane przez PZU Akcje są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne przywileje lub ograniczenia. Akcje mają formę dokumentu.

Wartość niniejszej umowy wynosi 18.493.215,00 PLN.

Umowa nie przewiduje kar umownych.Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "