18.12.2012

Raport bieżący nr 117 / 2012

Zmiana znaczącej umowy dotyczącej spółki zależnej PCZ Kowary sp. z o.o.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu przez Emitenta z Powiatem Jeleniogórskim w dniu 17 grudnia 2012 aneksu do umowy sprzedaży udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach _Spółka_.

Emitent zagwarantował inwestycję w nieruchomość w umowie z Powiatem Jeleniogórskim, raport bieżący 96/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r., a o zdarzeniach związanych z planowaną inwestycją informował raportami bieżącymi nr 30/2011 z 25 lutego 2011 r., 58/2012 z 6 czerwca 2012 r. oraz 107/2012 z 31 października 2012 r.

W podpisanym aneksie zostaje wydłużony termin zakończenia inwestycji z 48 do 60 miesięcy od dnia nabycia Udziałów.
Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.