20.12.2013

Raport bieżący nr 116 / 2013

Zawarcie umowy znaczącej – umowy dotyczącej potrącenia _kompensaty_

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o podpisaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku umowy dotyczącej potrącenia _kompensaty_ pomiędzy Emitentem a CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie _zwanym dalej "CareUp"_.

W dniu 19.12.2013 zawarły przedwstępną umowę objęcia przez Akcjonariuszy 2.743.940 wyemitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4,00 PLN każda akcja, o łącznej nominalnej wartości 10.975.760,00 PLN, w której to umowie Spółka zaoferowała CareUp w drodze subskrypcji prywatnej akcje, a CareUp wyraził wolę objęcia akcji oraz opłacenia w całości akcji wkładem pieniężnym.

W dniu 19 grudnia 2013 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego 33.308.856,00 PLN do kwoty 48.078.096,00 PLN w drodze emisji 3.692.310 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4,00 PLN każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 14.769.240,00 PLN.
Zgodnie z uchwałą NWZ akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.

CareUp zobowiązał się do opłacenia akcji wkładem pieniężnym. Działając na podstawie ramowej umowy pożyczki z dnia 25.09.2013 _raport bieżący nr 94/2013_ aneksowanej w dniu 20.12.2013 _raport bieżący nr 115/2013_ CareUp udzielił Spółce pożyczek na łączną kwotę 10.700.000,00 PLN. Zobowiązanie łącznie z odsetkami wobec CareUp na dzień 20.12.2013 wynosi 10.780.138,47 PLN.
Spółka na podstawie Umowy przyrzeczonej oraz uchwały NWZ posiada wierzytelność wobec CareUp 53.506.830,00 PLN.
W niniejszej umowie Spółka i CareUp potwierdzają, że wierzytelność CareUp zostaje potrącona z wierzytelności Spółki, wobec czego wierzytelność CareUp ulega w całości umorzeniu, a wierzytelność Spółki zostaje pomniejszona o wartość wierzytelności CareUp.Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.