teleporady

Raport bieżący nr 116 / 2011

Informacja o cenie emisyjnej akcji serii G

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA _"Emitent"_ informuje, że zgodnie z treścią prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 roku, a także z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej Zarząd Emitenta, działając w oparciu o upoważnienie udzielone mocą Uchwały nr 21/2011 _pkt 9_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 roku ustalił cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 7,86 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. Nr 184, poz. 1539_.

"