29.12.2014

Raport bieżący nr 114 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 grudnia 2014 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ zawartych przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o., dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach zawartych przez "Lubmed" sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2014 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2014 z 23.01.2014 oraz 57/2014 z 03.06.2014.

W wyniku podpisania ww. aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącego do spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. zespołu trzech przychodni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 8 577 490,38 zł _zwiększenie o 15 557,20 zł_.

Warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.