23.12.2014

Raport bieżący nr 112 / 2014

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu w dniu 17 grudnia 2014 r. aneksu do Umowy kredytowej _Umowy_ z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
z siedzibą w Warszawie _Bank_, otrzymanego w dniu 23 grudnia 2014 r.

Emitent informował o wcześniejszych umowach kredytowych z Bankiem w raportach bieżących nr 38/2006 z 16.10.2006 r., 62/2009 z 30.07.2009 r., 16/2011 z 25.01.2011 r., 6/2012 z 24.01.2012 r., 7/2013 z 22.01.2013 r., 9/2014 z 22.01.2014 r. oraz 30/2014 z 17.02.2014 r.

Aneks dotyczy umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, na którego podstawie zmianie uległy następujące, istotne warunki umowy:

1.Termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 30.09.2015 r.

2.Ustanowiono nowe zabezpieczenie spłaty kredytu, tj. drugorzędną hipotekę umowną w wysokości 150% kwoty kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, na nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bolesława Chrobrego 5, działka 7/11, 7/12, dla której prowadzona jest KW Nr SW1Z/00046474/8, dla zabezpieczenia spłaty odsetek oraz innych kosztów.

3.Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie ustalone zostało na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia. W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej 0 _zero_, do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa 0 _zero_ powiększona o marżę Banku.

4.Zmianie uległa wysokość oprocentowania. W dniu podpisania aneksu marża Banku wynosi 2,05 p.p. w stosunku rocznym, a oprocentowanie wynosi 4,13% w stosunku rocznym.

5.Emitent zobowiązany jest zapłacić prowizję od zaangażowania w wysokości 0,25% p.a.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej oraz kary umowne nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.