10.11.2011

Raport bieżący nr 109 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 listopada 2011 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie _Oddział Funduszu_, dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń przez Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim w roku 2011, Emitent informował w raportach bieżących nr 1/2011 z 05.01.2011 r., 7/2011 z 13.01.2011 r., 13/2011 z 20.01.2011 r., 19/2011 z 31.01.2011 r., 25/2011 z 04.02.2011 r., 89/2011 z 25.07.2011 r., 93/2011 z 11.08.2011 r. oraz 100/2011 z 26.09.2011 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 9 703 317,00 zł _zwiększenie o 4 131,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 11 290 524,17 zł _zwiększenie o 4 131,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.