teleporady

Raport bieżący nr 108 / 2012

Zwiększenie udziału w głosach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2012 r. powziął informację przekazaną przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU z siedzibą w Warszawie w postaci oficjalnego zawiadomienia wystosowanego w imieniu funduszy inwestycyjnych _Fundusze TFI PZU_ zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, dotyczącego wzrostu zaangażowania powyżej progu 5% udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowało że w wyniku przydzielenia w dniu 31 października 2012 r. certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie przez uczestników funduszu PZU FIZ Dynamiczny 320 000 akcji spółki EMC Instytut Medyczny SA _Spółka_, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w górę 5%.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez Fundusze TFI PZU przed zmianą udziału wynosiła 437.126. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 5,25%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 4,45%.

Liczba akcji i głosów posiadanych przez Fundusze TFI PZU obecnie wynosi 757.126. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 9,09%, udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 7,70%.

W ww. zawiadomieniu Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU poinformowało również, że w związku z zawartą umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, podmiot ten – jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

"