26.10.2012

Raport bieżący nr 105 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 października 2012 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz leczenie szpitalne od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej, udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 7/2012 z 24.01.2012 r., nr 18/2012 z 30.01.2012 r., nr 25/2012 z 15.02.2012 r., nr 41/2012 z 20.03.2012 r., 43/2012 z 27.03.2012 r., 59/2012 z 11.06.2012 r., 62/2012 z 21.06.2012 r. oraz 82/2012 z 24.08.2012 r.

W wyniku podpisania ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 5 730 417,75 zł _zwiększenie o 25,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku uległo zmianie i wynosi obecnie 13 288 268,03 zł _zmniejszenie o 39 657,80 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.