03.12.2014

Raport bieżący nr 102 / 2014

Powołanie osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o powołaniu z dniem
1 stycznia 2015 Pana Tomasza Suchowierskiego na członka Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza dokonała powołania nowego członka Zarządu Spółki na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Suchowierski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA.
Pan Tomasz Suchowierski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec EMC Instytut Medyczny SA jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej.
Pan Tomasz Suchowierski nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

O planowanym kandydacie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 99/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

Pan Tomasz Suchowierski ukończył wydział finansów międzynarodowych na William Patterson University of Wayne, New Jersey, USA, a następnie uzyskał dyplom MBA w programie organizowanym wspólnie przez Uniwersytet w Limburgs _Belgia_, Uniwersytet w Limerick _Irlandia_, Fachhochschule Aachen _Niemcy_ oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Pan Tomasz Suchowierski specjalizuje się w sprawach finansowych i zarządzania ogólnego, zarówno spółek publicznych, jak i z kapitałem prywatnym. Posiada unikalne doświadczenie zawodowe zdobyte w USA oraz w spółkach z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Pan Tomasz Suchowierski pełnił funkcje członka Zarządu i dyrektora finansowego w takich spółkach jak AMREST Holdings NV _1996-2006_, TOYA S.A. _2008-2011_ i ostatnio NEONET S.A. _2011-2014_ oraz dyrektora do spraw rozwoju w spółce SFINKS Polska S.A. _2007-2009_.