teleporady

13.11.2013

Raport bieżący nr 102 / 2013

Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 listopada 2013 r. od spółki zależnej "Zdrowie" w Kwidzynie, aneksów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_, dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach leczenie szpitalne oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie.

O prowadzeniu szpitala w Kwidzynie przez EMC Instytut Medyczny SA, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 31.05.2013 roku, kiedy to została zawarta umowa przedwstępna zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

O umowach i aneksach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez szpital prowadzony przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie w bieżącym roku _2013_ Emitent informował w raportach bieżących nr 67/2013 z 3.07.2013 r., 80/2013 z 13.08.2013 r. i 87/2013 z 28.08.2013 r.

W związku z wyżej wymienionymi aneksami, wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 22 082 869,40 zł _zwiększenie o 35 911,24 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 28 700 051,86 zł _zwiększenie o 19 981,04 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "