16.10.2012

Raport bieżący nr 102 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 października 2012 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń przez Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim w 2012 roku Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2012 z 24.01.2012 r., 61/2012 z 15.06.2012 r., 73/2012 z 08.08.2012 r., 83/2012 z 24.08.2012 r oraz 101/2012 z 09.10.2012 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 9 295 730,00 zł _zwiększenie o 6 073,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 11 389 153,56 zł _zwiększenie o 6 073,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.