05.10.2011

Raport bieżący nr 102 / 2011

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii G

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 r. decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_:
• od 1 do 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
• od 1 do 1.189.602 praw do akcji serii G,
• oraz 7.137.612 praw poboru akcji serii G

i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i jej akcjach.
Prospekt zostanie opublikowany w formie elektronicznej w dniu dzisiejszym na stronach:
• Emitenta – www.emc-sa.pl
• oraz Domu Maklerskiego BOŚ SA – www.bossa.pl.