28.11.2014

Raport bieżący nr 100 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 28 listopada 2014 r. aneksu do umowy zawartej przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie, udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_, Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2014 z 20.01.2014, 18/2014 z 29/01.2014, 43/2014 z 21.03.2014, 58/2014 z 03.06.2014, 79/2014 z 14.08.2014, 83/2014 z 05.09.2014 oraz 94/2014 z 20.11.2014

W związku z wyżej wymienionym aneksem, wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 9 288 021,00 zł _zwiększenie o 12 168,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 17 290 704,71 zł _zwiększenie o 12 168,00 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.