30.10.2013

Raport bieżący nr 100 / 2013

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 29 października 2013 roku został zawarty aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie _Bank_.
Emitent informował o wcześniejszych umowach kredytowych z Bankiem w raportach bieżących nr 85/2008 z dnia 15 października 2008 roku, nr 35/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku, nr 40/2012 z dnia 20 marca 2012, nr 106/2012 z dnia 31.10.2012 r. oraz nr 36/2013 z dnia 19.04.2013 r.

Na podstawie ww. aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który został z powodów technicznych wydłużony o dwa miesiące, tj. do dnia 30.12.2013 r.
Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.