29.01.2013

Raport bieżący nr 10 / 2013

Umowa o dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu umowy z Ministerstwem Gospodarki przez spółkę zależną EMC Silesia sp. z o.o. _Beneficjent_ w dniu 28 stycznia 2013 roku.

Emitent informował o zdarzeniach związanych z planowaną inwestycją raportami bieżącymi nr 2/2009 w dniu 08.01.2009 r., nr 9/2012 z 25.01.2012 r., nr 15/2012 w dniu 28.01.2012 r., 98/2012 z 12.09.2012 oraz 109/2012 z 15.11.2012 r.

Planowana przez Emitenta inwestycja polegać będzie na budowie 40-łóżkowego nowego oddziału szpitalnego, części rehabilitacyjno-szkoleniowej i stworzeniu przy Szpitalu Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji w części dotyczącej utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego Zarząd spółki EMC Silesia Sp. z o.o. złożył w dniu 27 stycznia 2012 r. w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka poddziałanie 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych".

Przedmiotem zawartej Umowy jest dofinansowanie realizacji projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach". Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8.498.970,00 PLN. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na koszty inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją inwestycji w wysokości 40%, tj. 3.399.588,00 PLN.

Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest poniesienie ich przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, katalogiem i wysokością wydatków kwalifikowanych oraz z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2012 r. i kończy w dniu 31 grudnia 2013 r. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, w okresie kwalifikowalności wydatków.

Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz Umowie, zapewnienia trwałości efektów Projektu i utrzymania inwestycji w obrębie danego województwa, przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stają się przestarzałe w tym okresie.

Na zabezpieczenie zawartej Umowy podpisana została przez EMC Silesia Sp. z o.o. deklaracja wekslowa wraz z wekslem in blanco na kwotę 3.399.588,00 PLN do dyspozycji Ministra Gospodarki na zabezpieczenie zwrotu dofinansowania udzielonego przez Ministra Gospodarki na podstawie zawartej Umowy o dofinasowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach".

Umowa jest zgodna ze wzorem udostępnionym na stronie Ministerstwa Gospodarki w zakładce Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka – Działanie 4.5.2.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy _szacowana wartość inwestycji_ wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA oznaczona w raporcie bieżącym nr 2/2009 z dnia 08.01.2009 r.