25.01.2012

Raport bieżący nr 10 / 2012

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 25 stycznia 2012 r. umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, opieka paliatywna i hospicyjna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczna kosztochłonne oraz udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2012 z 20.01.2012 r.

W wyniku podpisania ww. umów zmianie uległa wartość łączne maksymalnego zobowiązania Oddziału wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, która wynosi obecnie 15 337 746,74 zł _zwiększenia o 4 652 848,30 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.