06.12.2022

Raport 23/2022

Informacja o rozpoczęciu procesu dotyczącego ustanowienia na prawach i majątku Spółki zabezpieczeń

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) w ślad za raportem z nr 16/2022 informuje o rozpoczęciu procesu dotyczącego ustanowienia na prawach i majątku Spółki zabezpieczeń, w postaci ustanowienia:

- hipoteki na nieruchomościach należących do Spółki;

- oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego;

- zastawu rejestrowego oraz finansowego na rachunkach bankowych Spółki;

- zastawów rejestrowych na akcjach Spółki oraz udziałach w spółce zależnej;

- zabezpieczeń w postaci przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu polis ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości zabezpieczonych hipoteką;

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR