teleporady

17.11.2021

Raport 16/2021

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 listopada 2021 od Penta Hospitals International a.s. z siedzibą Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava zawiadomienia o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji, uprawniającego do wykonywania prawa głosu w zakresie 83,52% ogólnej liczby głosów w Spółce przez  Penta Hospitals International a.s  zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.)

 

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

KNF Notification

 

" "