01.09.2020

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2: PCZ SP. z o.o.

Szpital PCZ w Kowarach jest beneficjentem Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2”, którego celem jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, jest realizowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Szpital PCZ w Kowarach jest beneficjentem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2”, którego celem jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, który jest realizowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, na rzecz 9 podmiotów leczniczych:

  • Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze
  • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach
  • Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  Lubinie
  • Szpital Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach
  • Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER - MED" Sp. z o.o.
  • „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie
  • Centrum Medyczne Karpacz S.A.
  • EMC Instytut Medyczny S.A.- Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
  • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Profesora Zbigniewa Religi – MEDINET Sp. z o.o.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2” jest dofinansowany ze na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2425/VI/20 z dnia 28 lipca 2020 r. oraz 3882/VI/21 z dnia 21 czerwca 2021 . Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do szpitali niepublicznych i polega głównie na procesie przyznawania środków na : sprzęt medyczny, dezynfekcję, wyposażenie obiektowe i budowlane, wyposażenie laboratoriów. Realizacja projektu odbywa w formie partnerstwa. Szczegółowe zasady partnerstwa, podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostały określone w umowie partnerskiej.


Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. W jego efekcie partnerskie szpitale zostaną wyposażone w sprzęt i materiały niezbędnego do waliki z COVID-19.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2022 r.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2” o wartości 6 579 863,22 zł finansowany jest ze środków:

·       Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 5 592 883,73 zł (co stanowi 85% wartości projektu)

·       Dotacji celowej Budżetu Państwa w kwocie 657 986,32 zł (co stanowi 10% wartości projektu)

·       budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 328 993,17 zł (co stanowi 5% wartości projektu)

belka_logo_big