02.12.2022

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia - Szpital RCZ w Lubinie

Szpital RegionalneCentrum Zdrowia w Lubinie jest beneficjentem projektu Dostępność+ dla Zdrowia

Szpital Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 998 254,96 zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 96/100) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety oraz recepcji. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w tym nowoczesne USG, EKG, sprzęt do opieki nad pacjentem bariatrycznym, pętle indukcyjne. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, jak również strona internetowa zostanie dostosowana do standardu WCAG oraz wdrożony zostanie system e-rejestracji pacjenta.

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

 

 

zestaw logo dostępność plus