23.05.2022

Zarządzenie Dyrektora Szpitala św. Rocha w Ozimku w sprawie organizacji odwiedzin w oddziałach szpitalnych i zakładach opiekuńczo-leczniczych

Zarządzenie Dyrektora Szpitala św. Rocha w Ozimku z dnia 20.05.2022 r. nr 10/2022 w sprawie organizacji odwiedzin w oddziałach szpitalnych i zakładach opiekuńczo-leczniczych w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego

Dyrektor Szpitala Św. Rocha w Ozimku, działając w oparciu o:

Regulamin Organizacyjny Szpitala św. Rocha w Ozimku z dnia 22.04.2022r.

Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570, z późniejszymi zmianami)

Art. 5 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz.417, z późniejszymi zmianami)

Rekomendacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 (Warszawa, 28 kwietnia 2022r.)

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19 (Warszawa, 28 kwietnia 2022r.), postanawia, co następuje:

§ 1

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego wprowadza się do odwołania szczególne zasady organizacji odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

§ 2

Odwiedziny pacjentów w Oddziałach Szpitalnych oraz Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych realizowane są pod warunkiem stosowania poniższych wytycznych:

  1. Odwiedziny możliwe są jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
  2. Ze względów organizacyjnych, w szczególności w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach, jednorazowy czas odwiedzin nie powinien przekraczać 2 godzin.
  3. Jeśli warunki organizacyjne danego oddziału/zakładu i stan pacjenta na to pozwalają odwiedziny pacjentów przebywających na salach wieloosobowych powinny odbywać się w wydzielonych do tego celu pomieszczeniach.
  4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dokładnego umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego, jak również bezpośrednio przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie.
  5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
  6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
  7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów – z wyjątkiem sytuacji szczególnych (wizyty pożegnalne pacjentów).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje do odwołania.

§ 4

Zarządzenie 11/2021 traci moc.