30.06.2021

Szpital w Katowicach wspiera międzynarodowy projekt SAVE

SAVE - projekt pomocowy dla seniorów

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II uczestniczy w wyjątkowej i niezwykle ważnej inicjatywie. SAVE to międzynarodowy projekt, który ma na celu chronić seniorów zarówno przed przemocą, jak i brakiem respektowania ich praw. Działanie powstało w ramach programu Erasmus+. Projekt tworzy 6 organizacji z 5 krajów: Polski, Włoch, Finlandii, Portugalii i Cypru. Jego celem jest promowanie wczesnego wykrywania nadużyć jako kluczowego działania w zapobieganiu przemocy i minimalizowaniu ryzyka przyszłych negatywnych skutków zdrowotnych.

 Główne cele projektu

 • doskonalenie umiejętności pracowników pomocy społecznej i opieki zdrowotnej
 • stworzenie interaktywnego programu szkoleniowego
 • poszerzenie wiedzy na temat dostępnych narzędzi przesiewowych
 • rozwijanie kompetencji trenerów i edukatorów

Grupy docelowe

 • pracownicy pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, pracujący w opiece środowiskowej, domach pomocy społecznej, ośrodkach zdrowia i szpitalach
 • trenerzy, edukatorzy i wykładowcy w dziedzinach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej
 • lokalni / regionalni decydenci w zakresie spraw społecznych i zdrowotnych

Narzędzia

Narzędzia przesiewowe stanowią realne wsparcie dla specjalistów w zakresie rozpoznawania i oceny przemocy oraz zaniedbania osób starszych, jednak ich stosowanie jest nadal rzadkością w całej UE. Dlatego też partnerstwo będzie działać na rzecz przyjęcia praktyk przesiewowych w krajach partnerskich, mając na celu:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat narzędzi przesiewowych i ich przydatności w identyfikacji przemocy wobec osób starszych w instytucjach opieki społecznej i zdrowotnej (streszczenie Przeglądu Literatury w załączeniu);
 • rozwój umiejętności pracowników opieki społecznej i zdrowotnej potrzebnych do identyfikowania problemu, interweniowania i udzielania wsparcia, a także kierowania przypadków przemocy wobec osób starszych do odpowiednich służb;
 • rozwój kompetencji edukatorów w zakresie przekazywania pracownikom wiedzy na temat tego, jak radzić sobie z przemocą wobec osób starszych, udzielania wsparcia i mentoringu;
 • stworzenie interaktywnego programu szkoleniowego, wspierającego aktywne i innowacyjne nauczanie w zakresie identyfikacji przemocy wobec osób starszych i przeprowadzania interwencji, które kierowane będzie do edukatorów, trenerów i pracowników sektora opieki społecznej i zdrowotnej.

Dowiedz się więcej