15.10.2021

Szczepienia przeciw grypie w Szpitalu św. Anny

prawo do darmowego szczepienia

Serdecznie zachęcamy do szczepień przeciw grypie w naszej placówce! Przypominamy, że m.in. seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia.

Takie szczepienie jest szczególnie istotne w dobie pandemii COVID-19. Osobom, które mają niską odporność, pracują z osobami o obniżonej odporności, lub też w pracy mają kontakt z dużą grupą ludzi rekomendujemy szczepienia przeciw grypie, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:
  zakładu opiekuńczo-leczniczego
  zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  hospicjum stacjonarnego lub domowego
  oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
   

Osoby, które kwalifikują się do bezpłatnego szczepienia zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną: 22 735 41 00 lub do zapisów osobiście, w recepcji.

Więcej informacji dotyczących szczepień przeciw grypie znajduje się na stronie:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype