Kasacja dokumentacji medycznej

Zespół Przychodni Lubmed Sp. z o. o. w Lubinie uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie choroby).

Brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w Poradniach Ogólnych oraz Poradniach Specjalistycznych z lat 1970 – 2001 przez Rejonowe Przychodnie Rejonowe w Lubinie..

Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi:  na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do dnia 31-05-2024r. po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie bezpośrednio  w Przychodni Lubmed w Lubinie przy ulicy Gwarków 82.

 Podstawa prawna:   art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z dnia 2019 r. poz.1127.