Uchwała nr 13/03/2021

Rady Nadzorczej

Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 marca 2021 roku


w sprawie wyrażenia oceny wraz z uzasadnieniem o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 13) oraz § 71 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej


Niniejszym, w związku z wydaniem w dniu 31 marca 2021 roku przez niezależnego biegłego rewidenta - Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej jako „EY”) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 z zastrzeżeniem o jednostkowym sprawozdaniu finansowym EMC Instytut Medyczny SA oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku (dalej jako „Sprawozdania”), działając na podstawie § 10 ust. 14 Statutu Spółki, w związku z § 70 ust. 1 pkt 13) oraz § 71 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej: „Spółką”) postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować stanowisko zarządu, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, wyrażone wobec sprawozdania z badania z zastrzeżeniem o jednostkowym sprawozdaniu finansowym EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku oraz o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uznaje, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych finansowych, nie mając wpływu na roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny SA oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki EMC Instytut Medyczny SA.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA


Václav Jirků Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martin Hrežo
Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

David Soukup
Członek Rady Nadzorczej

Karol Wajde
Członek Rady Nadzorczej

31 marca 2021rStanowisko Zarządu EMC Instytut Medyczny SA będące przedmiotem oceny Rady Nadzorczej odnoszące się do raportu z badania rocznego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S. A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku (dalej jako „Sprawozdanie”) oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny („Grupa”) (dalej jako „Sprawozdanie Grupy”).


Niezależny biegły rewident - Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. spółka komandytowa w wydanym sprawozdaniu z badania zawarł zastrzeżenie, odnośnie podejścia Zarządu do zaliczenia w przychody środków, które spółka otrzymała od NFZ z tytułu świadczenia usług medycznych.


W ramach powyższych rozwiązań NFZ zastosował specyficzne wytyczne dotyczące rozliczania za wykonywane usługi w formie ryczałtowej, które polega na fakturowaniu co miesiąc jednej dwunastej wartości rocznego kontraktu, niezależnie od stopnia jego realizacji. W związku z tym EMC Instytut Medyczny SA zafakturowała i ujęła jako przychody kwotę około 5.731 tys. PLN więcej niż wynikało by ze stopnia realizacji umów z NFZ. Zarząd zdecydował o zawiązaniu rezerwy na szacunkowe koszty niezbędne do realizacji tych usług w kwocie 2.383 tys. PLN.


Natomiast w ujęciu całej Grupy EMC Spółki Grupy zafakturowały i ujęły jako przychody kwotę około 29.502 tys. PLN tzn. więcej niż wynikałoby ze stopnia realizacji umów z NFZ. Zarząd zdecydował o zawiązaniu rezerw kosztowych na szacunkowe koszty niezbędne do realizacji tych usług w kwocie 13.282 tys. PLN.


W związku z powyższym, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2020 roku powinny być wyższe o 2.002 tysiące złotych, a podatek dochodowy za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku powinien być niższy o 2.002 tysiące złotych.


Poziom realizacji wspomnianych umów był niższy niż planowano z powodu ograniczeń pandemicznych i braku możliwości świadczenia usług na dotychczasowym poziomie. W ramach podpisanych umów z NFZ Spółki Grupy utrzymywały pełną gotowość świadczenia usług, pomimo widocznego wpływu wprowadzonych ograniczeń na ilość obsługiwanych pacjentów, ponosząc tym samym pełne koszty stałego prowadzenia regularnej działalności. W celu biznesowego uwspółmiernienia przychodów i pełnych kosztów (w tym zmiennych).


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548), Zarząd jednostki dominującej informuje, że okres realizacji niewykonanych umów z NFZ dotyczących 2020 roku, zostanie przedłużony do dnia 30 czerwca 2021, co pozwoli wypełnić wymagania kontraktowe z NFZ. Jednakże Zarząd jednostki dominującej wskazuje na to, że powyższy termin bądź inne zasady i wartości dotyczące wyżej wymienionych rozliczeń mogą zostać zmienione bądź w inny sposób ujęte, ponieważ cały czas brak jasnych wytycznych z NFZ odnośnie zasad rozliczania nadpłat z 2020 roku.


Audytor nie zgodził się z taką polityką Zarządu wskazując na fakt, iż przychody te są warunkowe i zależą od stopnia realizacji kontraktu, a tym samym powinny dotyczyć przyszłych okresów sprawozdawczych. Zdaniem Zarządu takie zastosowanie przepisów przez Audytora nie uwzględnia specyficznej sytuacji związanej z pandemią Koronawirusa SARS- CoV- 2, a w konsekwencji mocno zniekształca faktyczną sytuację Spółek Grupy oraz zaburza zasadę współmierności przychodów i kosztów, a także nie bierze pod uwagę faktu, że kontrakty w ramach umów z NFZ zakładają gotowość do świadczenia usług medycznych, a nie tylko zależą od stopnia realizacji punktów rozliczeniowych. Zarząd uważa, że jego polityka mimo, że nieidealna, w obliczu pandemii najlepiej obrazuje rzeczywisty wynik jaki Spółki Grupy osiągnęły w tym okresie.
Karol Piasecki


Marcin Fakadej


Dariusz Chowaniec


Michał John


Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu